Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Internetowej
Przedszkola nr 5 im. Bajeczka w Krasnymstawie

Wstęp deklaracji

Przedszkole Nr 5 im. Bajeczka w Krasnymstawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony  Internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://bajeczka5.pl/.

Data publikacji aktualnej strony internetowej: 1.09.2020r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.03.2021r.


Ułatwienia na stronie internetowej

 • podwyższony kontrast
 • tryb negatywu
 • jasne tło
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość podkreślenia linków
 • możliwość poruszania się po stronie internetowej przy pomocy skrótów klawiszowych

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby
  niepełnosprawne,
 • część plików może nie być dostępnych cyfrowo,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów, pewne dokumenty opublikowane na stronie, pochodzące z różnych źródeł, nie pozwalają na ingerencję
  i dostosowanie,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,

Wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony, która była zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dyrektor Edyta Czerw
e-mail: przedszkolenr5wkrasnymstawie@poczta.onet.pl
Telefon: +48 82 576 37 91

Procedura wnioskowo-skargowa

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Nr 5 im. Bajeczka w Krasnymstawie zlokalizowane jest w centrum miasta przy ul. Poniatowskiego 13.

Przedszkole trzypoziomowe (poziomy: -1 piwnica, 0 parter i 1 I piętro). Przy czym poziom -1 (piwnica) jest tylko poziomem technicznym i nie jest dostępny dla osób spoza przedszkola.

 • Przedszkole ma 1 wejście główne i 2 wejścia techniczne (dla dostaw, obsługi technicznej budynku oraz 1 wejście dla pomieszczeń księgowości dostępne tylko schodami- 5 stopni lub przez wejście główne). Wejście główne dostępne dla niepełnosprawnych (podjazd) lub możliwość skorzystania ze schodów (4 stopnie).
 • Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek na wysokości 130 cm.
 • By wejść do budynku należy przejść przez dwoje drzwi: drzwi zewnętrzne otwierane ręcznie, drzwi wewnętrzne otwierane ręcznie zabezpieczone domofonem, dzięki temu rozwiązaniu można przywołać pracownika i otrzymać pomoc informacyjną
  i techniczną. Domofon znajduje się na wysokości 150 cm.
 • Swobodny dostęp dla niepełnosprawnych tylko na poziomie 0 (parter) – brak stopni, progów, szerokie korytarze.
 • Utrudniony dostęp na I piętro – nie ma przygotowanych udogodnień w postaci windy, podjazdu, pochylni, platformy.
 • Przed przedszkolem znajduje się parking – bez wydzielonego miejsca dla osoby
  niepełnosprawnej.
 • Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.